logo
تمرینات آب درمانی برای کمر درد
اگر این تمرین برای شما خیلی راحت است می توانید از مچ بندها و کمربندهایی که وزن شما را افزایش می دهند (کمربندهای فلوتاسیون) استفاده کنید.