logo
تمرین آب درمانی برای زانو و کمر درد
تمرین آب درمانی دیگری که شما می توانید انجام دهید این است که زانو خود را خم کنید و با دست راست آن را بالا بگیرید پای شما باید تا حد سینه تان بالا آمده باشد. شما باید روی پای دیگرتان بایستید این کار به تعادل نیاز دارد بعد از کمی پای خود را زمین بگذارید و همین کار را برای هر پا پنج بار تکرار کنید.