logo
نزدیک دیوار استخر بایستید و پای خود را بلند کنید و مانند تصویر آن را روی دیوار استخر قرار دهید، پای دیگرتان باید بهصورت ثابت روی کف استخر باقی بماند. وقتی که پای شما خسته شد جای آن را با پای دیگرتان عوض کنید شما باید ۸ تا ۱۰ بار این کار را انجام دهید.