logo
نجام تمرین دوچرخه سواری در آب می تواند درد کمر شما را کاهش دهید آرنج خود را به لبه استخر تکیه دهید و شروع به پا زدن کنید. برای انجام این حرکت پای شما نباید به کف استخر برخورد کند.