logo
بهترین تمرینات آب درمانی برای درد زانو و کمردرد
در حالی که در قسمت کم عمق استخر ایستاده اید پاهای خود را کمی از هم باز کنید، بدن خود را کمی شل کنید و در حالی که نفس عمیق می کشید دستان خود را به طرف بالا بکشید.