logo
حرکت آب درمانی برای دیسک کمر و زانو درد
تمرین آب درمانی دیگر این است که در حالی که شکمتان رو به کف استخر است مانند پری دریایی در آب پا بزنید.