logo
تمرین‌های ورزشی مخصوص اسپوندیلوز گردن
چنانچه عصب تحت فشار باشد، درد در امتداد دست بروز می‌یابد یا دست بی‌حس می‌شود. اسپوندیلوز گردن را می‌توان با اقدام‌های دیگر، اصلاح حالت اندامی و تمرین‌های ورزش برای دیسک گردن مدیریت کرد. در ادامه تمرین‌های مخصوصی را معرفی می‌کنیم که در مدیریت درد و خشکی و گرفتگی درد به بیمار کمک می‌کنند و حالت اندامی صحیح را نیز به اجمال توضیح می‌دهیم.