logo
1_ نرمش گردن ـ جلو به عقب
برای انجام این تمرین درمان گردن درد با ورزش، صاف بنشینید. سر را به آهستگی تا جایی رو به عقب ببرید که بتوانید سقف را ببینید. چند ثانیه در این حالت بمانید و سپس سر را به آرامی رو به جلو حرکت دهید. این حرکت را روزانه 3 تا 4 نوبت و در هر نوبت 5 تا 10 بار تکرار کنید.