logo
3_نرمش گردن ـ از چپ به راست و برعکس
بنشینید، سر را صاف نگه دارید و سپس به آرامی به سمت راست تا جایی خم کنید که گوش راست با شانه تماس پیدا کند. چند ثانیه در این حالت بمانید و سپس به آهستگی سر را به مرکز برگردانید. سپس سر را به سمت شانه چپ خم کنید. این حرکت را روزانه حداقل 3 نوبت و در هر نوبت 5 تا 10 بار تکرار کنید.