logo
5_ حرکت رو به جلو و عقب در برابر مقاومت
دست را روی پیشانی بگذارید. سپس سعی کنید سر را در برابر مقاومت دست رو به جلو خم کنید. چند ثانیه در این حالت بمانید تا فشار را روی عضله گردن حس کنید.استراحت کنید و حرکت را 2 الی 3 بار تکرار کنید. سپس هر دو تا دست را پست سر قرار دهید و سعی کنید سر را علی رقم مقاومت دستان و فشار رو به جلوی آنها را به عقب خم کنید.چند ثانیه در این حالت بمانید و این حرکت را 3 یا 4 بار تکرار کنید.