logo
8_ کشش مهره‌های صدری
روی صندلی بنشینید و بازوها را پشت سر در هم گره کنید. به آرامی رو به عقب خم شوید تا بتوانید سقف را ببینید. این حرکت را روزانه چند نوبت و در هر نوبت 10 بار تکرار کنید.