logo
9_ فشار دادن کتف‌ها به یکدیگر
در حالت ایستاده یا نشسته، بازوها را در دو طرف بدن قرار دهید و کتف‌ها را به هم فشار دهید. 5 ثانیه در این حالت بمانید. این حرکت را در 2 نوبت 15 مرتبه‌ای تکرار کنید.