logo
چرخش مچ دست
آرنج خود را از یک زاویه مناسب در کنار خود خم کنید، تا یک L تشکیل شود دست خود را دور از بدن و کف دست را رو به بالا نگه دارید مچ دست خود را به آرامی بپرخانید تا کف دستتان به سمت پایین باشد. ۱۵ ثانیه نگه دارید سه تا پنج بار تکرار کنید. این حرکت را دو یا سه بار در روز انجام دهید.