logo
کشش مچ دست
این حرکت کف دست شما به جای خم به بالا رو به پایین قرار می‌گیرد دست خود را صاف بگیرید بصورتی که آرنج شما انحنا نداشته باشد و کف دست تان به سمت پایین باشد. از دست دیگر خود برای نگه داشتن انگشتان دست صاف شده استفاده کنید و مچ را به سمت بدن خود خم کنید تا زمانی که بتوانید این کشش را در ساعد خارجی خود احساس کنید. ۱۵ ثانیه نگه دارید سه تا پنج بار تکرار کنید.