logo
کشش مچ دست
دست خود را صاف بگیرید بصورتی که آرنج شما انحنا نداشته باشد و کف دست تان به سمت بالا باشد. از دست دیگر خود برای نگه داشتن انگشتان دست صاف شده و خم کردن آن استفاده کنید. مچ را به سمت بدن خود خم کنید تا زمانی که بتوانید این کشش را در ساعد داخلی خود احساس کنید. ۱۵ ثانیه نگه دارید سه تا پنج بار تکرار کنید. این حرکت را دو یا سه بار در روز انجام دهید.