logo
فشار دادن توپ
1_ یک عدد توپ نرم را در دست خود نگه داریدمانند توپ پلاستیکی یا توپ تنیس 2_ ۲۵ بار فشار دهید و رها کنید. 3_ این کار را تا سه بار در روز انجام دهید.