تمرین جهت کاهش درد زانو و مفاصل زانو

دکتر علی نعمتی: تمرینات مفید جهت کاهش درد زانو و مفاصل زانو

تمرین جهت کاهش درد زانو و مفاصل زانو

دکتر علی نعمتی : چرا مفاصل گاهی وقت ها صداهایی می دهند؟ برای بسیاری از ما در طول روز ممکن است صداهای متفاوتی از بعضی از مفاصل بدن شنیده شود.در حین راه رفتن، یا بعد از نشستن طولانی بخواهیم بلند شوی و یا حتی هنگام انجام فعالیت این تمرینات جهت کاهش درد مفاصل و زانوها کاربرد دارد.

تمرین جهت کاهش درد زانو و مفاصل زانو

دکتر علی نعمتی : چرا مفاصل گاهی وقت ها صداهایی می دهند؟ برای بسیاری از ما در طول روز ممکن است صداهای متفاوتی از بعضی از مفاصل بدن شنیده شود.در حین راه رفتن، یا بعد از نشستن طولانی بخواهیم بلند شوی و یا حتی هنگام انجام فعالیت این تمرینات جهت کاهش درد مفاصل و زانوها کاربرد دارد.

تمرین جهت کاهش درد زانو و مفاصل زانو

دکتر علی نعمتی : چرا مفاصل گاهی وقت ها صداهایی می دهند؟ برای بسیاری از ما در طول روز ممکن است صداهای متفاوتی از بعضی از مفاصل بدن شنیده شود.در حین راه رفتن، یا بعد از نشستن طولانی بخواهیم بلند شوی و یا حتی هنگام انجام فعالیت این تمرینات جهت کاهش درد مفاصل و زانوها کاربرد دارد.

تمرین جهت کاهش درد زانو و مفاصل زانو

دکتر علی نعمتی : چرا مفاصل گاهی وقت ها صداهایی می دهند؟ برای بسیاری از ما در طول روز ممکن است صداهای متفاوتی از بعضی از مفاصل بدن شنیده شود.در حین راه رفتن، یا بعد از نشستن طولانی بخواهیم بلند شوی و یا حتی هنگام انجام فعالیت این تمرینات جهت کاهش درد مفاصل و زانوها کاربرد دارد.

تمرین جهت کاهش درد زانو و مفاصل زانو

دکتر علی نعمتی : چرا مفاصل گاهی وقت ها صداهایی می دهند؟ برای بسیاری از ما در طول روز ممکن است صداهای متفاوتی از بعضی از مفاصل بدن شنیده شود.در حین راه رفتن، یا بعد از نشستن طولانی بخواهیم بلند شوی و یا حتی هنگام انجام فعالیت این تمرینات جهت کاهش درد مفاصل و زانوها کاربرد دارد.

تمرین جهت کاهش درد زانو

دکتر علی نعمتی : دردهای زانو را با این حرکات برطرف کنید

تمرینات تخصصی جهت کاهش درد زانو

دکتر علی نعمتی : تمرینات تخصصی در منزل جهت کاهش درد زانو

تمرینات تخصصی برای کاهش درد زانو

دکتر علی نعمتی : تمرینات تخصصی در منزل جهت کاهش درد زانو

تمرینات تخصصی برای کاهش درد زانو

دکتر علی نعمتی : تمرینات تخصصی در منزل برای کاهش درد زانو و پیشگیری از درد زانو

آب درمانی برای زانو درد

دکتر علی نعمتی: تمرین آب درمانی بسیار مناسب برای دوستانی که زانو درد دارند یا زانوی خود را عمل کردند.

حرکات اصلاحی جهت تقویت زانو

دکتر علی نعمتی : حرکات اصلاحی عالی جهت تقویت و کاهش درد زانو و زانو عقب رفته

حرکات اصلاحی جهت تقویت زانو

دکتر علی نعمتی: حرکات اصلاحی تخصصی جهت تقویت عضلات چهار سر زانو

حرکات جهت تقویت و کاهش درد زانو

دکتر علی نعمتی: حرکات اصلاحی عالی جهت تقویت و کاهش درد زانو و زانو عقب رفته

حرکات جهت تقویت عضلات چهار سر زانو

دکتر علی نعمتی : حرکات اصلاحی تخصصی جهت تقویت عضلات چهارسرزانو

تمرین عالی تقویت عضلات کوادر

دکتر علی نعمتی: تمرین عالی تقویت عضلات کوادر # پارگی - مینیسک - زانو # # رباط - صلیبی # # اصلاح - زانو - عقب - رفته #

تقویت اختصاصی عضلات سرینی میانی

دکتر علی نعمتی : تقویت اختصاصی عضللات سرینی میانی و ابداکتورها با کش مینی لوپ

حرکات اصلاحی تخصصی جهت تقویت عضلات چهار سر زانو

دکتر علی نعمتی : حرکات اصلاحی تخصصی جهت تقویت عضلات چهار سر زانو

سندرم سیاتیک یا گیر افتادن عصب سیاتیک

دکتر علی نعمتی: سندرم سیاتیک یا گیر افتادن عصب سیاتیک میان عضله پیریفورمیس عضله پیریفورمیس یک عضله مسطح نوار مانند است که در باسن و در نزدیکی بالای مفصل لگن قرار دارد. این عضله در حرکت پایین بدن مهم است، زیرا مفصل لگن را مستحکم کرده و بالا نگه می دارد و ران را برای جدا شدن از بدن می چرخاند. این عضله به افراد این امکان را می دهد که راه بروند وزن خود را از روی یک پا به پای دیگر گذاشته و تعادل خود را حفظ کنند. علایم: اغلب بیماران گرفتگی شدید در باسن و درد شبیه سیاتیک تا پشت ران،ساق و پا را توصیف می کنند.علایم معمول سندرم پیریفورمیس ممکن است شامل موارد زیر باشد: درد خفیف در باسن ، درد انتشاری تا پشت ران،ساق و پا ( سیاتیک )درد هنگام بالا رفتن از پله یا شیب ها _ افزایش درد پس از نشستن طولانی مدت _ کاهش محدوده حرکتی مفصل ران علایم سندرم پیریفورمیس اغلب پس از نشستن طولانی مدت ،راه رفتن و یا دویدن ،بدتر می شوند و پس از دراز کشیدن به پشت ممکن است بهتر شود.

سندرم سیاتیک یا گیر افتادن عصب سیاتیک

دکتر علی نعمتی: سندرم سیاتیک یا گیر افتادن عصب سیاتیک میان عضله پیریفورمیس عضله پیریفورمیس یک عضله مسطح نوار مانند است که در باسن و در نزدیکی بالای مفصل لگن قرار دارد. این عضله در حرکت پایین بدن مهم است، زیرا مفصل لگن را مستحکم کرده و بالا نگه می دارد و ران را برای جدا شدن از بدن می چرخاند. این عضله به افراد این امکان را می دهد که راه بروند وزن خود را از روی یک پا به پای دیگر گذاشته و تعادل خود را حفظ کنند. علایم: اغلب بیماران گرفتگی شدید در باسن و درد شبیه سیاتیک تا پشت ران،ساق و پا را توصیف می کنند.علایم معمول سندرم پیریفورمیس ممکن است شامل موارد زیر باشد: درد خفیف در باسن ، درد انتشاری تا پشت ران،ساق و پا ( سیاتیک )درد هنگام بالا رفتن از پله یا شیب ها _ افزایش درد پس از نشستن طولانی مدت _ کاهش محدوده حرکتی مفصل ران علایم سندرم پیریفورمیس اغلب پس از نشستن طولانی مدت ،راه رفتن و یا دویدن ،بدتر می شوند و پس از دراز کشیدن به پشت ممکن است بهتر شود.

سندرم سیاتیک یا گیر افتادن عصب سیاتیک

دکتر علی نعمتی: سندرم سیاتیک یا گیر افتادن عصب سیاتیک میان عضله پیریفورمیس عضله پیریفورمیس یک عضله مسطح نوار مانند است که در باسن و در نزدیکی بالای مفصل لگن قرار دارد. این عضله در حرکت پایین بدن مهم است، زیرا مفصل لگن را مستحکم کرده و بالا نگه می دارد و ران را برای جدا شدن از بدن می چرخاند. این عضله به افراد این امکان را می دهد که راه بروند وزن خود را از روی یک پا به پای دیگر گذاشته و تعادل خود را حفظ کنند. علایم: اغلب بیماران گرفتگی شدید در باسن و درد شبیه سیاتیک تا پشت ران،ساق و پا را توصیف می کنند.علایم معمول سندرم پیریفورمیس ممکن است شامل موارد زیر باشد: درد خفیف در باسن ، درد انتشاری تا پشت ران،ساق و پا ( سیاتیک )درد هنگام بالا رفتن از پله یا شیب ها _ افزایش درد پس از نشستن طولانی مدت _ کاهش محدوده حرکتی مفصل ران علایم سندرم پیریفورمیس اغلب پس از نشستن طولانی مدت ،راه رفتن و یا دویدن ،بدتر می شوند و پس از دراز کشیدن به پشت ممکن است بهتر شود.

سندرم سیاتیک یا گیر افتادن عصب سیاتیک

دکتر علی نعمتی: سندرم سیاتیک یا گیر افتادن عصب سیاتیک میان عضله پیریفورمیس عضله پیریفورمیس یک عضله مسطح نوار مانند است که در باسن و در نزدیکی بالای مفصل لگن قرار دارد. این عضله در حرکت پایین بدن مهم است، زیرا مفصل لگن را مستحکم کرده و بالا نگه می دارد و ران را برای جدا شدن از بدن می چرخاند. این عضله به افراد این امکان را می دهد که راه بروند وزن خود را از روی یک پا به پای دیگر گذاشته و تعادل خود را حفظ کنند. علایم: اغلب بیماران گرفتگی شدید در باسن و درد شبیه سیاتیک تا پشت ران،ساق و پا را توصیف می کنند.علایم معمول سندرم پیریفورمیس ممکن است شامل موارد زیر باشد: درد خفیف در باسن ، درد انتشاری تا پشت ران،ساق و پا ( سیاتیک )درد هنگام بالا رفتن از پله یا شیب ها _ افزایش درد پس از نشستن طولانی مدت _ کاهش محدوده حرکتی مفصل ران علایم سندرم پیریفورمیس اغلب پس از نشستن طولانی مدت ،راه رفتن و یا دویدن ،بدتر می شوند و پس از دراز کشیدن به پشت ممکن است بهتر شود.

سندرم سیاتیک یا گیر افتادن عصب سیاتیک

دکتر علی نعمتی: سندرم سیاتیک یا گیر افتادن عصب سیاتیک میان عضله پیریفورمیس عضله پیریفورمیس یک عضله مسطح نوار مانند است که در باسن و در نزدیکی بالای مفصل لگن قرار دارد. این عضله در حرکت پایین بدن مهم است، زیرا مفصل لگن را مستحکم کرده و بالا نگه می دارد و ران را برای جدا شدن از بدن می چرخاند. این عضله به افراد این امکان را می دهد که راه بروند وزن خود را از روی یک پا به پای دیگر گذاشته و تعادل خود را حفظ کنند. علایم: اغلب بیماران گرفتگی شدید در باسن و درد شبیه سیاتیک تا پشت ران،ساق و پا را توصیف می کنند.علایم معمول سندرم پیریفورمیس ممکن است شامل موارد زیر باشد: درد خفیف در باسن ، درد انتشاری تا پشت ران،ساق و پا ( سیاتیک )درد هنگام بالا رفتن از پله یا شیب ها _ افزایش درد پس از نشستن طولانی مدت _ کاهش محدوده حرکتی مفصل ران علایم سندرم پیریفورمیس اغلب پس از نشستن طولانی مدت ،راه رفتن و یا دویدن ،بدتر می شوند و پس از دراز کشیدن به پشت ممکن است بهتر شود.

تمرین برای اصلاح وضعیت اسکولیوزیس

دکتر علی نعمتی: تمرین عالی برای اصلاح وضعیت اسکولیوزیس،انحراف ستون فقرات و لگنی

تمرین برای خشکی و سفتی گردن

دکتر علی نعمتی : این تمرین برای افرادیکه از خشکی و سفتی درد عضلات گردن رنج میبرند پیشنهاد میشود.

تقویت اکستنسورهای پشتی جهت اصلاح وضعیت کایفوز

دکتر علی نعمتی: تقویت اکستنسورهای پشتی جهت اصلاح وضعیت کایفوز

حرکت اصلاحی برای عارضه

دکتر علی نعمتی: یکی از مهمترین عضلات درگیر در این عارضه کوتاهی عضله ایلیوپسواس هست که باید تحت کشش قرار بگیرد.

تمرین جهت اصلاح انحراف جانبی ستون فقرات

دکتر علی نعمتی : اسکولیوز چیست؟ به معنای انحراف جانبی ستون مهره است. وقتی ستون فقرات را از جلو نگاه میکنیم به صورت یک خط صاف عمودی دیده می شود و وقتی این خط ، قوسی شکل می شود به آن اسکولیوز می گویند. اگر در یک فرد سالم ستون مهره ها را از روبرو یا پشت نگاه کنید به صورت یک خط راست دیده می شود. بیماری کوژپشتی یا اسکولیوز انحراف جانبی ستون مهره ها ( به راست یا چپ ) می تواند به علت ناهنجاری های مادرزادی ( مثلا نوروفیبروماتوز ) یا اسکولیوز اکتسابی ( مثلا بیماری راشیتیسم ) ایجاد شود.

تمرین تقویت فلکسورهای عمقی گردن

دکتر علی نعمتی: تمرین عالی جهت تقویت فلکسورهای عمقی گردن

درد ناحیه ی گردن و سرشانه

دکتر علی نعمتی: چرا در نشستن های طولانی دچار درد در ناحیه ی گردن و سرشانه می شوید؟ کشش و تلاش بیش از حد تارهای عضلانی باعث ایجاد خستگی و سیگنال های درد در این ناحیه می شود.

تمرین تقویت شانه و گردن

دکتر علی نعمتی: تمرین با هدف تقویت و تحرک پذیری شانه و گردن

درد ناحیه گردن و سرشانه

دکتر علی نعمتی: چرا در نشستن های طولاتی دچار درد در ناحیه ی گردن و سرشانه می شوید؟ کشش و تلاش بیش از حد تارهای عضلانی باعث ایجاد خستگی و سیگنال ها درد در این ناحیه می شود.

تمرین عالی جهت اصلاح وضعیت کایفوز

دکتر علی نعمتی : تمرین عالی جهت اصلاح وضعیت کایفوز و موبلیتی و رلیز عضلات پشتی

تمرین برای کاهش گودی کمر

دکتر علی نعمتی: یکی از تمرین های ضروری برای کاهش # گودی - کمر کشش عضله # رکتوس - فموریس می باشد.

تمرین اصلاحی گودی کمر

دکتر علی نعمتی: تمرین اصلاحی گودی کمر با مانور شکمی # اصلاح - گودی - کمری # کمر - درد

دیسک گردن

دکتر علی نعمتی : دیسک گردن چیست ؟ تقریبا سخت ترین بیماری گردندیسک گردن می باشد. ماده غضروفی بین مهره های گردنی جلو می اید و موجب فشار روی اعصاب گردنی می شود و همچنین یک واکنش التهابی بسیار شدید را ایجاد می کند.دیسک گردن به انگلیسی Cervical disc herniation نامیده می شود و شایعترین محل شایع برای بیرون زدگی آن دیسک گردن شماره 5 و 6 و همچنین دیسک گردن شماره 6 و 7 می باشد. اغلب درد یا بی حسی یا گزگز مورمور به دست ها تیر می کشد . خصوصا وقتی این درد به دست چپ تیر میکشد عده ای ان را با درد قلبی اشتباه می گیرند و به دنبال درمان ان می روند. درد دیسک گردن گاهی فقط در دست ها احساس می شود بدون انکه فرد دردی را در گردن خود به یاد اورد.

اصلاح وضعیت کایفوزیس

دکتر علی نعمتی: اصلاح وضعیت کایفوزیس # اصلاح - کایفوز # # کاهش - انخنای - پشتی # قوز

تمرین برای کاهش قوس پشتی و شانه گرد

دکتر علی نعمتی : تمرین عالی برای کاهش قوس پشتی و شانه درد

وضعیت مناسب خوابیدن

دکتر علی نعمتی : حالت مناسب خوابیدن برای کسانی که کمردرد دارند.

پیشگیری از درد گردن

دکتر علی نعمتی : اگر زیاد در حالت نشسته قرار دارید این تمرین برای پیشگیری از درد گردن انجام دهید.

تمرینات توانبخشی درد گردن

دکتر علی نعمتی: اگر زیاد در حالت نشسته قرار داری و دردهای بخش خلفی گردن دارید. این تمرینات برای رهاسازی با توپ ماساژ یا توپ تنیس انجام دهید.

تمرینات توانبخشی روزانه در محیط کار

دکتر علی نعمتی: وضعیت کاری روزانه ما نیاز به تمرینات در محل کار و صندلی را زیاد می کند اگر نه مدتی .... درگیر انواع دردهای گردنی و کمری می شود.

تمرینات عالی برای تقویت عضلات گردنی

دکتر علی نعمتی : تمرینات عالی برای تقویت عضلات گردنی

تمرین برای تقویت عضلات گردنی

دکتر علی نعمتی : تمرین عالی برای تقویت عضلات گردنی و عضلات عمقی گردن که عامل اصلی بسیاری از دردهای گردنی هستند.

تمرینات عالی برای اصلاح وضعیت سر به جلو و دردهای گردنی

دکتر علی نعمتی : تمرینات عالی برای اصلاح وضعیت سر به جلو و دردهای گردنی

تقویت عضلات فلکسور عمقی گردن

دکتر علی نعمتی : تمرین عالی برای تقویت عضلات فلکسور عمقی گردن بیشتر دردهای ناحیه گردنی به دلیل ضعف عضلات عمقی گردن هستند.